PATVIRTINTA

Anyki technologijos mokyklos direktoriaus

2015 m. vasario 26 d.

sakymu Nr. VO-30

 

 

ANYKI TECHNOLOGIJOS MOKYKLOS SUPAPRASTINT VIEJ PIRKIM TAISYKLS

 

 

 

1.  TURINYS

 

 

I SKYRIUS. Bendrosios nuostatos...................................................................................................1

 

II SKYRIUS. Supaprastint pirkim paskelbimas, supaprastint pirkim bdai, j vykdymo tvarka...............................................................................................................................................10

 

PIRMASIS SKIRSNIS. Supaprastint pirkim skelbimas....................................................10

 

ANTRASIS SKIRSNIS. Supaprastint pirkim bdai.........................................................12

 

TREIASIS SKIRSNIS. Kvalifikaciniai reikalavimai tiekjams, technin specifikacija,

pasilym galiojimo terminai ir pasilymo galiojimo bei sutarties vykdymo utikrinimo

reikalavimai, pasilym nagrinjimas, vertinimas ir palyginimas, informavimas apie pirkimo   rezultatus................................................................................................................................14

KETVIRTASIS SKIRSNIS. Supaprastintas atviras konkursas.............................................24

 

PENKTASIS SKIRSNIS. Supaprastintas ribotas konkursas.................................................29

 

ETASIS SKIRSNIS. Supaprastintos skelbiamos derybos................................................35

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS. Supaprastintos neskelbiamos derybos.....................................36

 

ATUNTASIS SKIRSNIS. Supaprastintas konkurencinis dialogas....................................36

 

DEVINTASIS SKIRSNIS. Pirkimai i socialini moni....................................................38

 

DEIMTASIS SKIRSNIS. Tiekj apklausa......................................................................38

 

III SKYRIUS. Baigiamosios nuostatos.........................................................................................41

 

MAOS VERTS VIEOJO PIRKIMO PAYMA...................................................................42

PIRKIM REGISTRACIJOS URNALAS...............................................................................43


 

 

SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Taisykli paskirtis ir kitos bendrosios nuostatos

1. ios Taisykls nustato Anyki technologijos mokyklos (toliau vadinama Perkanioji organizacija) supaprastint viej  pirkim  vykdymo  tvarki  pirkim  subjekt teises, pareigas ir atsakomyb bei gin dl supaprastint viej pirkim sprendimo tvark.

2. Taisykli nuostatos yra suderintos su:

2.1.  Lietuvos Respublikos viej pirkim  statymu (toliau vadinama  Viej pirkim

statymas);

2.2. Europos Komisijos aikinamuoju komunikatu dl Sjungos teiss, taikomos sudarant

sutartis,  kurioms  netaikomos  arba  tik  i  dalies  taikomos  viej  pirkim  direktyvos (2006/C

179/02);

2.3.  Kitais privalomo pobdio vieuosius pirkimus reglamentuojaniais teiss aktais.

3. Jei Taisykls prietarauja imperatyviems Viej pirkim statymo reikalavimams, kurie

yra privalomi supaprastintiems vieiesiems pirkimams, atliekant procedras vadovaujamasi imperatyviomis Viej pirkim statymo nuostatomis, kurios yra privalomos supaprastintiems vieiesiems pirkimams.

4. Situacijose, kuri ios Taisykls nereglamentuoja, sprendimai priimami tokie ir veiksmai

atliekami taip, kad jais nebt paeisti viej pirkim principai.

5. Atliekant pirkimo procedras, principas leidiama tai, kas nedraudiama, netaikomas.

6. Taisykls netaikomos atliekant Viej pirkim statymo 10 straipsnyje nurodytus vieuosius pirkimus.

7.  Pirkimus,  kuriuos  atliekant  tiekjui  suteikiama  koncesija,  reglamentuoja  Lietuvos

Respublikos koncesij statymas.

8. Perkanioji organizacija turi utikrinti, kad preki, paslaug ir darb vieieji pirkimai, atliekami Centrins viej pirkim informacins sistemos priemonmis (kai pirkimo atveju elektroninmis priemonmis pateikiamas skelbimas apie pirkim (neskelbiam pirkim atveju kvietimas), kiti pirkimo dokumentai ir priimami tiekj pasilymai) kiekvienais kalendoriniais metais sudaryt ne maiau kaip 50 procent perkaniosios organizacijos vis viej pirkim, skaitant ir supaprastintus pirkimus, bendrosios verts.

 

2 straipsnis. Pagrindins Taisyklse vartojamos svokos

1. Supaprastinti vieieji pirkimai (toliau vadinama - Pirkimai):

1.1. Pirkimai, kuri vieojo pirkimo vert yra maesn u tarptautinio pirkimo verts rib,

nustatyt Viej pirkim statymo 11 straipsnyje, kuri Viej pirkim tarnyba skelbi ir patikslina Centrinje viej pirkim informacinje sistemoje (nuo 2014 m. sausio 1 d. tai sudaro be pridtins verts mokesio: prekms, paslaugoms arba projekto konkursui pirkti 207 000 Eur, darbams pirkti 5 186 000 Eur);

1.2.  Viej   pirkim   statym  straipsni 1 dalyj nurodyti  pirkimai Ta yra, neatsivelgiant tai, kad pirkimo vert yra ne maesn, negu yra nustatyta tarptautinio pirkimo verts riba, perkanioji organizacija turi teis Taisykli nustatyta tvarka atlikti pirkimus toms atskiroms pirkimo dalims, kuri kiekvienos vert be pridtins verts mokesio yra maesn kaip

80 000 eur perkant paslaugas ar panaias prekes, 1 000 000 eur perkant darbus, jeigu bendra

toki pirkimo dali vert yra ne didesn kaip 20 procent bendros vis pirkimo dali verts;

1.3. Paslaug, nurodyt Viej pirkim statymo 2 priedlio B paslaug srae pirkimai,

nepriklausomai nuo i paslaug vieojo pirkimo verts. Jeigu Viej pirkim statymo 2 priedlio B paslaug srae nurodytos paslaugos perkamos kartu su Viej pirkim statymo 2 priedlio A paslaug srae nurodytomis paslaugomis, kuri vert didesn u priedlio B  paslaug srae


 

nurodyt  perkam  paslaug  vert,  viso  pirkimo  reglamentavimo  ypatumai pasirenkami vadovaujantis Viej pirkim statymo 12 straipsnio 1, 4, 5, 6 ir 7 dali nuostatomis, kitu atveju Viej pirkim statymo 12 straipsnio 8 ir 9 dali nuostatomis.

2. Supaprastintas atviras konkursas pirkimo bdas, kai apie pirkim skelbiama vieai, o pasilymus pateikti gali visi pirkimu suinteresuoti tiekjai;

3. Supaprastintas ribotas konkursas pirkimo bdas, kai apie pirkim skelbiama vieai, paraikas dalyvauti pirkime gali pateikti visi pirkimu suinteresuoti kandidatai, o pasilymus tik

perkaniosios organizacijos pakviesti tiekjai (atrinkti kandidatai);

4. Supaprastintos skelbiamos derybos pirkimo bdas, kai apie pirkim skelbiama vieai,

pasilymus pateikti gali visi pirkimu suinteresuoti tiekjai, o kai ribojamas kandidat skaiius paraikas gali pateikti visi kandidatai, o pasilymus tik perkaniosios organizacijos pasirinkti (pakviesti) tiekjai, su kuriais, vienu ar keliais i j, perkanioji organizacija derasi dl pirkimo sutarties slyg;

5. Supaprastintas konkurencinis dialogas pirkimo bdas, kai apie pirkim skelbiama vieai, paraikas dalyvauti pirkime gali pateikti visi pirkimu suinteresuoti tiekjai (kandidatai), o pasilymus tik perkaniosios organizacijos atrinkti kandidatai, su kuriais perkanioji organizacija veda dialog, nordama atrinkti vien ar kelet tinkam, jos reikalavimus atitinkani alternatyvi sprendini, kuri pagrindu pasirinktus kandidatus kvieia pateikti pasilymus;

6.  Supaprastintos  neskelbiamos  derybos    pirkimo  bdas,  kai  apie  pirkim  vieai

neskelbiama, o pasilymus gali pateikti tik perkaniosios organizacijos pakviesti tiekjai, su kuriais, vienu ar keliais i j, perkanioji organizacija derasi dl pirkimo sutarties slyg;

7. Tiekj apklausos bdas pirkimo bdas, kai apie pirkim vieai neskelbiama, o pasilymus gali pateikti tik perkaniosios organizacijos pakviesti tiekjai. Tiekj apklausos bdas

gali bti taikomas tik tuo atveju, jei atliekamas supaprastintas pirkimas Viej pirkim statymo kontekste yra laikomas maos verts pirkimu.

8. Maos verts vieasis pirkimas (toliau maos verts pirkimas) supaprastintas pirkimas, kai yra bent viena i i slyg:

8.1. Preki ar paslaug pirkimo vert yra maesn kaip 58 000 eur (be pridtins verts mokesio), o darb pirkimo vert maesn kaip 145 000 eur (be pridtins verts mokesio);

8.2.  Perkamos  panaios  preks,  paslaugoar  perkami  darbai  dl  to  paties  objekto  yra suskirstyti atskiras dalis, kuri kiekvienai numatoma sudaryti atskir pirkimo sutart (sutartis),

jeigu bendra i sutari vert yra ne didesn kaip 10 procent preki ar paslaug supaprastint pirkim to paties tipo sutari verts ir maesn kaip 58 000 eur (be pridtins verts mokesio), o

perkant darbus ne didesn kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo verts ir maesn kaip 145 000 eur (be pridtins verts mokesio).

9. Pirkimo organizatorius perkaniosios organizacijos darbuotojas (-ai), perkaniosios organizacijos  vadovo  ar  jo  galioto  asmens  sakymu  ar  kitu  vidaus  tvarkomuoju  dokumentu

paskirtas atsakingu u maos verts pirkim vykdym.

10. Maos verts vieojo pirkimo payma (toliau maos verts pirkimo payma) dokumentas, pagrindiantis Pirkimo organizatoriaus priimt sprendim atitikt Viej pirkim statymo ir kit pirkimus reglamentuojani teiss akt reikalavimams, kur, Taisykli nustatytais atvejais, atliks maos verts pirkim, jis pildo ir suderina su perkaniosios organizacijos vadovu, ar jo galiotu asmeniu. Maos verts pirkimo payma nepildoma, kai pirkimas vykdomas apklausos bdu ir yra apklausiamas tik vienas tiekjas, o vieojo pirkimo sutartis sudaroma ratu.

11.  Kitos Taisyklse  vartojamos svokos atitinka Viej  pirkim  statyme  vartojamas

svokas.


 

 

3 straipsnis. Pagrindiniai pirkim principai ir j laikymasis

1. Perkanioji organizacija utikrina, kad atliekant pirkimo procedras ir nustatant laimtoj bt  laikomasi  lygiateisikumo,  nediskriminavimo,  abipusio  pripainimo,  proporcingumo  ir

skaidrumo princip.

2.  Pirkim  tikslas    vadovaujantis  Taisykli  reikalavimais  sudaryti  pirkimo  sutart,

leidiani sigyti perkaniajai organizacijai (atlikti pirkim galiojusiai perkaniajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikaling preki, paslaug ar darb, racionaliai naudojant tam skirtas las.

3. Perkanioji organizacija, atlikdama pirkimus, Europos Sjungos valstybi nari (toliau

valstybs nars) tiekjams taiko tokias pat palankias slygas, kokias ji taiko treij ali tiekjams, gyvendindama Pasaulio prekybos organizacijos Sutart dl viej pirkim.

 

4 straipsnis. Tiekjai

1. Jei kandidatai arba dalyviai pagal valstybs nars, kurioje jie steigti, statymus turi teis teikti tam tikr paslaug, tiekti prek ar atlikti darbus, j pateikti pasilymai neturi bti atmesti

remiantis vien tik tuo, kad pagal valstybs nars, kurioje sudaroma pirkimo sutartis, statymus yra reikalaujama, jog jie turi bti fiziniai arba juridiniai asmenys. Taiau preki, paslaug ar darb

pirkimo atveju i juridini asmen gali bti reikalaujama nurodyti darbuotoj, atsaking u atitinkamos sutarties vykdym, pavardes ir j profesin kvalifikacij.

2. Paraik arba pasilym gali pateikti kio subjekt grup. Jeigu tokia grup nori pateikti paraik arba pasilym, perkanioji organizacija i ios grups nereikalauja, kad ji gyt tam tikr

teisin form, taiau, perkaniajai organizacijai primus sprendim su pasirinkta grupe sudaryti pirkimo sutart, i jos gali bti reikalaujama gyti tam tikr teisin form, jei tai yra btina siekiant

tinkamai vykdyti pirkimo sutart.

 

5 straipsnis. Konfidencialumas

1.  Perkanioji organizacija, Vieojo  pirkimo  komisija,  jos  nariai  ar  ekspertai,  Pirkimo

organizatorius ir kiti asmenys tretiesiems asmenims negali atskleisti perkaniajai organizacijai pateiktos tiekjo informacijos, kurios konfidencialum nurod tiekjas. Toki informacij sudaro vis pirma komercin (gamybin) paslaptis ir konfidencialieji pasilym aspektai. Pasilyme nurodyta preki, paslaug ar darb kaina, iskyrus jos sudedamsias dalis, nra laikoma konfidencialia informacija.

2.  Dalyvi  reikalavimu  perkanioji organizacija  turi  juos  supaindinti su  kit  dalyvi

pasilymais, iskyrus t informacij, kuri dalyviai nurod kaip konfidenciali. Konfidencialia informacija negali bti laikoma tokia informacija, kuri vieai skelbti ar tiekjams (dalyviams) pateikti pareigoja Viej pirkim statymas, taip pat tokia informacija, kuri, atsivelgiant praomos pateikti informacijos pobd konkreioje situacijoje, negali bti laikoma konfidencialia.

 

6 straipsnis. Pirkim planavimas ir pirkim inicijavimas.

1.  Perkaniojorganizacija  pirkimus  planuoja  ir  juos  inicijuoja  vadovaudamasi perkaniosios organizacijos vadovo ar jo galioto asmens sakymu patvirtinta perkaniosios organizacijos pirkim planavimo ir inicijavimo tvarka.

2. Perkanioji organizacija pirkim planus patvirtina ir apie planuojamus pirkimus viej

pirkim suvestin Centrinje viej pirkim informacinje sistemoje (toliau vadinama CVP IS) ir savo tinklalapyje, o iuos planus patikslinusi nedelsdama, skelbia Viej pirkim statymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir terminais, taip pat i anksto skelbia pirkim, iskyrus maos verts pirkimus, technini specifikacij projektus. Perkanioji organizacija taip pat gali skelbti pirkim, kuriems ioje dalyje nustatytas technini specifikacij projekt skelbimo reikalavimas netaikomas, technini specifikacij projektus. Technini specifikacij projektai (ne vliau kaip 10


 

kalendorini dien iki numatomo pirkimo pradios) skelbiami ir dl i projekt gautos pastabos ir pasilymai vertinami Viej pirkim tarnybos nustatyta tvarka.

 

7 straipsnis. Pirkimo pradia ir pabaiga

1.  Pirkimas  prasideda,  kai  Viej  pirkim  tarnyba  gauna  perkaniosios organizacijos

pateikt skelbim apie pirkim, o kai pirkimas atliekamas supaprastint neskelbiam deryb arba tiekj  apklausos bdu    kai perkanioji organizacija kreipiasi    tiekj  (tiekjus)  praydama pateikti pasilym (pasilymus).

2. Perkanioji organizacija apie pradedam bet kur pirkim, taip pat nustatyt laimtoj ir

ketinam sudaryti bei sudaryt pirkimo sutart nedelsdama, taiau ne anksiau negu skelbimas bus paskelbtas Centrinje viej pirkim informacinje sistemoje, informuoja savo tinklalapyje bei leidinio Valstybs inios priede Informaciniai praneimai (maos verts pirkim atveju tik savo tinklalapyje) nurodydama:

1) apie pradedam pirkim pirkimo objekt, pirkimo bd ir jo pasirinkimo prieastis;

2) apie nustatyt laimtoj ir ketinam sudaryti pirkimo sutart pirkimo objekt, numatom pirkimo sutarties kain, laimjusio dalyvio pavadinim, jo pasirinkimo prieastis ir, jeigu inoma, pirkimo  sutarties sipareigojim dal,  kuriai laimtojas ketina pasitelkti subrangovus, nurodant paties rangovo atliekamus darbus, bei subtiekjus ar subteikjus;

3)  apie sudaryt pirkimo  sutart  pirkimo  objekt, pirkimo  sutarties kain,  laimjusio dalyvio pavadinim ir, jeigu inoma, pirkimo sutarties sipareigojim dal, kuriai laimtojas ketina pasitelkti subrangovus, nurodant paties rangovo atliekamus darbus, bei subtiekjus ar subteikjus;

4) taip pat kit Viej pirkim tarnybos nustatyt informacij.

3. Pirkimas (ar atskiros pirkimo objekto dalies pirkimas) pasibaigia, kai:

1) sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso

laimtojas;

2) atmetamos visos paraikos ar pasilymai;

3) nutraukiamos pirkimo procedros;

4) per nustatyt termin nepateikiama n viena paraika ar pasilymas;

5) pasibaigia pasilym galiojimo  laikas ir  pirkimo sutartis nesudaroma dl prieasi,

kurios priklauso nuo tiekj. Jei pasibaigia pasilym galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma  dl  prieasi,  kurios  priklauso  nuo  perkaniosios  organizacijos,  pirkimas  nra laikomas baigtu ir perkanioji organizacija privalo tsti pirkimo procedr iki to laiko, kol Taisykli ir Viej pirkim statymo nustatyta tvarka nebus laikoma baigta;

6) visi tiekjai atsiima pasilymus arba atsisako sudaryti pirkimo sutart.

4.  Perkanioji  organizacija  bet  kuriuo  metu  iki  pirkimo  sutarties  sudarymo  turi  teis

nutraukti pirkimo procedras, jeigu atsirado aplinkybi, kuri nebuvo galima numatyti, nepriklausomai nuo to, ar tokia teis yra ar nra numatyta vykdomo pirkimo dokumentuose.

 

8 straipsnis. Rezervuota teis dalyvauti pirkimuose

1. Perkanioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti slygas, sudaranias galimyb  pirkimuose  dalyvauti tik  negalij  socialinms  monms,  arba  nustatyti,  kad  tokie

pirkimai bus atliekami pagal remiam asmen, kuri dauguma yra negalieji, darbinimo programas.

2.  Pirkimo  dokumentuose,  skaitant  skelbim  apie  pirkim,  turi  bti  nuoroda    tokius

pirkimu i reikalavimas  pagrsti ka tiekjo   mon  atitinka   i straipsni reikalavimus (pateikiamas kompetentingos institucijos iduotas dokumentas ar tiekjo patvirtinta deklaracija). Tiekjo mon, atitinkanti io straipsnio reikalavimus, pirkimo sutariai vykdyti kaip subrangovus, subtiekjus ar subteikjus gali pasitelkti tik tok pat status turinias mones ir staigas.

 


 

9 straipsnis. Pirkim galiojim suteikimas kitai perkaniajai organizacijai

 

1. Perkanioji organizacija pirkimams organizuoti ir pirkimo procedroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti gali galioti kit perkanij organizacij (toliau galiotoji organizacija). Tam  ji  privalo  galiotajai  organizacijai  nustatyti  uduotis  ir  suteikti  visus  galiojimus  toms uduotims vykdyti. galiojimai forminami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

2.  U  perkaniosios  organizacijos  galiotajai  organizacijai  nustatytas  uduotis  atsako

perkanioji organizacija, o u i uduoi vykdym galiotoji organizacija. U pirkimo sutarties sudarym, jos slyg vykdym yra atsakinga perkanioji organizacija.

 

10 straipsnis. Centralizuoti pirkimai

1. Perkanioji organizacija privalo sigyti prekes, paslaugas ir darbus i centrins perkaniosios organizacijos arba per j, kai centrins perkaniosios organizacijos kataloge silomos

preks, paslaugos ar darbai atitinka perkaniosios organizacijos poreikius ir perkanioji organizacija negali  j  atlikti  efektyvesniu  bdu  racionaliai  naudodama  tam  skirtas  las.  Perkaniosios

organizacijos privalo motyvuoti savo sprendim neatlikti centrins perkaniosios organizacijos kataloge silom preki, paslaug ar darb pirkimo ir saugoti tai patvirtinant dokument kartu su

kitais pirkimo dokumentais i taisykli 15 straipsnyje nustatyta tvarka.

2. Laikoma, kad perkanioji organizacija, pirkdama preki, paslaug ar darb i centrins

perkaniosios organizacijos arba per j, laiksi Viej pirkim statymo ir Taisykli reikalavim, jeigu j laiksi centrin perkanioji organizacija.

 

11 straipsnis. Vieojo pirkimo komisija ir Pirkimo organizatorius. Pirkim dokumentavimas.

1.  iose  Taisyklse  nustatytais  atvejais  pirkimus  organizuoja  ir  atlieka  perkaniosios

organizacijos vadovo ar jo galioto asmens sakymu paskirti Pirkimo organizatoriai arba Komisija.

2.  Perkaniosios  organizacijos  vadovas  paveda  pirkim  atlikti  Komisijai,  kai  perkam

preki, paslaug ar darb pirkimo vert virija maos verts pirkimo vert.

3. Komisija sudaroma vadovaujantis Viej pirkim statymo 16 straipsniu. Perkaniosios

organizacijos vadovas ar jo galiotas asmuo jai nustato uduotis ir suteikia visus galiojimus toms uduotims vykdyti. Jeigu perkanioji organizacija pirkimams organizuoti ir jiems atlikti galioja kit perkanij organizacij, iuos veiksmus atlieka galiotoji organizacija.

4. Komisija dirba pagal j sudariusios organizacijos patvirtint darbo reglament, yra jai

atskaitinga ir vykdo tik ratikas jos uduotis ir pareigojimus. U Komisijos veiksmus atsako j sudariusi organizacija.

5. Komisijos sprendimai priimami posdiuose. Komisijos posdiai ir priimami sprendimai yra teisti, kai posdyje dalyvauja daugiau kaip  pus vis  Komisijos nari.  Komisijos priimti

sprendimai ir atlikti veiksmai yra protokoluojami.

6.  Tuo  atveju,  kai  maos  vertpirkim  supaprastint pirkim  bdais  atlieka  Pirkimo

organizatorius, atliktos pirkimo procedros, pasibaigus pirkimui, yra fiksuojamos maos verts pirkimo paymoje (Taisykli Priedas).

7.  Pirkimo procedros tiekj apklausos paymoje fiksuojamos ir tuo atveju, kai pirkimas tiekj apklausos bdu buvo vykdytas odine forma, kaip:

1) telefonu;

2) apklausiant tiekjus arba (ir) apirint j silomas prekes, paslaugas ar darbus betarpikai

nuvykus pas juos;

8. Pirkimo procedros gali bti vykdomos pasirenkant ir vertinant tiekj silomas prekes,

paslaugas ir darbus i Taisykli 47 straipsnio 6 dalyje reglamentuotu bdu. iuo atveju pirkimas dokumentuojamas upildant maos verts pirkimo paym i vairiais bdais vieai skelbiamos informacijos apie tiekj silomas prekes paslaugas ir darbus, nurodant paymoje tos informacijos altinius.


 

9. Maos verts pirkimai, kuri vert nevirija 300 eur (be pridtins verts mokesio) dokumentuojami tiek, kiek to reikalauja buhalterins apskaitos tvarkym reglamentuojantys teiss aktai tai yra, iankstinje sskaitoje, PVM sskaitoje-faktroje, sskaitoje-faktroje ar kitame buhalterins apskaitos dokumente.

 

12 straipsnis. Bendravimas ir keitimasis informacija

1. Perkanioji organizacija ir tiekjai gali bendrauti tarpusavyje bei keistis informacija patu

arba per kurjer, faksu ir elektroninmis priemonmis pagal Taisykli 12 straipsnio 57 dali nuostatas arba prastinmis komunikacijos priemonmis ir telefonu esant Taisykli 12 straipsnio 9 ir 11 dalyje nurodytoms aplinkybms, odine forma ir kitais bdais esant Taisykli 12 straipsnio

12  ir  13  dalyse  nurodytoms aplinkybms, arba  nurodyt bd  deriniu  taip,  kaip  pasirenka

perkanioji organizacija.

2. Bendraujant tarpusavyje ir keiiantis informacija duomenys perduodami taip, kad bt

utikrinamas j vientisumas, isaugomas pasilym konfidencialumas. Taip pat btina utikrinti, kad perkanioji organizacija su pasilym turiniu (projekto konkurso vertinimo komisija su planu ir projektu) galt susipainti tik pasibaigus nustatytam j pateikimo terminui.

3. Taisykli 12 straipsnio 2 dalies reikalavimas netaikomas vykdant maos verts pirkimus

tiekj apklausos bdu, kai pasilymai gali bti pateikiami odine forma, faksu ar prastu elektroniniu patu, kaip numatyta i Taisykli 47 straipsnio 5 dalyje.

4. Bendravimo bdai turi bti visuotinai prieinami ir netrukdyti tiekjams dalyvauti pirkimo procedrose.

5. Priemons, naudojamos bendraujant elektroniniu bdu, ir j technins charakteristikos turi bti nediskriminuojanios, visuotinai prieinamos ir  suderintos su  visuotinai naudojamomis

informacins ir ryi technologijos priemonmis.

6. Elektroniniams prietaisams, skirtiems pasilymams perduoti ir priimti, ir elektroniniams

prietaisams, skirtiems paraikoms priimti, taikomi ie reikalavimai:

6.1.  Suinteresuotoms  alims  turi  bti  prieinama  informacija  apie  reikalavimus,  btinus

paraikoms ir pasilymams pateikti elektroniniu bdu, skaitant ir kodavim. Be to, prietaisai paraikoms ir pasilymams priimti elektroniniu bdu turi atitikti Taisykli 12 straipsnio 7 dalies reikalavimus;

6.2. Elektroninis pasilymas turi bti pateiktas su saugiu elektroniniu parau, atitinkaniu

teiss akt reikalavimus;

6.3. Dalyviai ar kandidatai sipareigoja iki pasilym ar paraik pateikimo termino pabaigos pateikti Viej pirkim statymo 3338 straipsniuose nurodytus dokumentus, sertifikatus ir deklaracijas, kuri elektronins formos neturi.

7. Siekiant kelti elektronini prietais sertifikavimo paslaug lyg, gali bti diegiamos ir remiamos savanorikos elektronini prietais akreditavimo sistemos.

8. Elektroniniai prietaisai, skirti paraikoms, pasilymams, pareikimams dl kvalifikacijos vertinimo ar planams ir projektams priimti, naudojant technines priemones ir taikant atitinkamas

procedras turi utikrinti, kad:

8.1.  Teikiam  paraik,  pasilym,  pareikim  dl  kvalifikacijos  vertinimo  ar  plan  ir projekt elektroninis paraas atitikt Lietuvos Respublikos elektroninio parao statymo nustatytus reikalavimus;

8.2. Bt galima nustatyti paraik, pasilym, pareikim dl kvalifikacijos vertinimo ar plan ir projekt pateikimo tiksl laik ir dat;

8.3. Bt   tinkamai  utikrinta ka ik nustatyto  termin nieka negalt   perirti informacijos, pateiktos laikantis ioje dalyje nustatyt reikalavim;

8.4. Paeidus  tok  naudojimosi  informacija  draudim,  bt  manoma  tiksliai  nustatyti

Taisykli 12 straipsnio 8 dalies 3 punkto reikalavimo paeidim;


 

8.5. Tik galioti asmenys galt nustatyti arba pakeisti datas, kada galima bt pirm kart perirti gautus duomenis;

8.6. Skirtinguose procedr etapuose visi pateikti duomenys bt peririmi tik vienu metu ir

tik galiot asmen;

8.7.  Tik suderintais ir tuo pat metu atliekamais galiot asmen veiksmais po nustatyto termino bt sudaroma galimyb susipainti su gautais duomenimis;

8.8.  Gauti  ir  remiantis  iais  reikalavimais  perirti  duomenys  turi  bti  prieinami  tik

asmenims, galiotiems su tokiais duomenimis susipainti.

9.  Taisykli  12  straipsnio  6  ir  8  dalies  reikalavimai  netaikomi  vykdant  maos  verts

pirkimus, todl vykdant maos verts pirkimus pasilymai gali bti perduodami ir priimami prastu elektroniniu patu ar faksu ar kitais elektroniniais prietaisais, nesilaikant aukiau nustatyt reikalavim.

10.  Praymas  pageidavimas dalyvauti pirkimo  procedroje, perkaniajai organizacijai

neteikiamas, iskyrus atvejus, kai tokio dokumento pateikimo reikalauja perkanioji organizacija ir toks reikalavimas yra nurodytas vykdomo pirkimo dokumentuose skelbime apie pirkim. Praym tiekjas turi teis pateikti ir telefonu, taiau jo patvirtinimas ratu turi bti pateiktas iki nustatyto praym  pateikimo  termino  pabaigos.  Perkanioji organizacija  turi  teis  reikalauti,  kad  faksu pateikti praymai dalyvauti pirkime bt patvirtinti pakartotinai atsiuniant juos patu ar elektroninmis priemonmis. Toks reikalavimas nurodomas skelbime apie pirkim. Skelbime taip pat turi bti nurodyta vliausia tokio patvirtinimo pateikimo data.

11. Paraika dokumentas, kuriame tiekjas pateikia savo kvalifikacinius duomenis, kai

pirkimas vykdomas su iankstine kvalifikacine atranka, perkaniajai organizacijai pateikiamas tik ratu, taip, kaip pirkimo dokumentuose nurodo perkanioji organizacija.

12. Informacija tiekjui apie pirkimo slygas ir pasilymas perkaniajai organizacijai gali bti perduodamas telefonu, kai maos verts pirkimas vykdomas odiu.

13. Informacija tiekjui apie pirkimo slygas ir pasilymas perkaniajai organizacijai gali bti pateikiamas odiu ir kitu bdu, nei nustatyta Taisykli 12 straipsnio 12 dalyje pavyzdiui,

Pirkimo  organizatoriuir  tiekjo  atstovui  bendraujant  betarpikai  sigyjamos  preks  prekybos vietoje ir panaiai, kai maos verts pirkimas vykdomas odiu.

14.  Tiekjo  pasilymas perkaniajai organizacijai yra  laikomas perduotu odiu (pagal nutyljim), kai tiekjas  informacij apie  silomas pirkimo  slygas  yra  vieai paskelbs savo

interneto tinklalapyje, spaudoje ar kitose masins informacijos priemonse. Tokia pasilymo perdavimo forma yra galima, kai maos verts pirkimas vykdomas odiu.

 

13 straipsnis. Pirkimo sutartis

1. Perkanioji organizacija sudaryti pirkimo sutart silo tam dalyviui, kurio pasilymas pripaintas laimjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kvieiamas ratu (iskyrus atvejus, kai

pirkimo sutartis sudaroma odiu) ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi pasirayti pirkimo sutart.

2. Jeigu tiekjas, kuriam buvo pasilyta sudaryti pirkimo sutart, ratu atsisako j sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties vykdymo utikrinimo, arba

tiekjas iki perkaniosios organizacijos nurodyto laiko nepasirao pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutart pirkimo dokumentuose nustatytomis slygomis, arba kio subjekt grup

nesteigia juridinio asmens, kaip nustatyta i Taisykli 13 straipsnio 6 dalyje, laikoma, kad tiekjas atsisak sudaryti pirkimo sutart. Tuo atveju perkanioji organizacija silo sudaryti pirkimo sutart

tiekjui, kurio pasilymas pagal nustatyt pasilym eil yra pirmas po tiekjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutart.

3.  Taisykli  13  straipsnio  2  dalies  reikalavimas  neprivalomas  vykdant  maos  verts pirkimus, taiau esant Taisykli 13 straipsnio 2 dalyje nurodytoms slygoms, yra laikoma, kad

tiekjas  atsisak  sudaryti  pirkimo  sutart,  taiau  maos  verts  pirkimo  atveju  perkanioji


 

organizacija neprivalo silyti sudaryti pirkimo sutart tiekjui, kurio pasilymas pagal patvirtint pasilym eil yra pirmas po tiekjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutart.

4. Sudarant pirkimo sutart, joje negali bti keiiama laimjusio tiekjo pasilymo kaina,

deryb protokole ar po deryb pateiktame galutiniame pasilyme ufiksuota galutin deryb kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasilyme nustatytos pirkimo slygos.

5.  Taisykli  13  straipsnio  4  dalies  reikalavimas  neprivalomas  vykdant  maos  verts pirkimus, todl atlikus maos verts pirkim, sudarant pirkimo sutart laimjusio tiekjo pasilymo

kaina gali bti mainama, jei tiekjas sutinka kain sumainti, taiau negali bti keiiama deryb protokole ar  po  deryb pateiktame galutiniame pasilyme ufiksuota galutin deryb kaina  ir

pirkimo dokumentuose bei pasilyme nustatytos kitos pirkimo slygos.

6. Perkanioji organizacija gali reikalauti, kad  kio subjekt grups pateikt pasilym

pripainus geriausiu ir perkaniajai organizacijai pasilius sudaryti pirkimo sutart, i kio subjekt grup gyt tam tikr teisin form, jei tai yra btina siekiant tinkamai vykdyti pirkimo sutart. Teisins formos reikalavimai turi bti nustatyti pirkimo dokumentuose. Jeigu perkanioji organizacija, parinkdama teisin form, reikalauja, kad kio subjekt grup, kurios pasilymas pripaintas geriausiu, steigt juridin asmen, ji pirkimo sutart sudaro su i kio subjekt steigtu juridiniu asmeniu. kio subjektai, steig juridin asmen, privalo laiduoti u j steigto juridinio asmens prievoles, susijusias su pirkimo sutarties slyg vykdymu. Tai turi bti nurodyta ir pirkimo dokumentuose.

7. Pirkimo sutartyje, kai ji sudaroma ratu, iskyrus atvejus, kai buvo vykdytas maos verts pirkimas, turi bti nustatyta:

1) sutarties ali teiss ir pareigos;

2) perkamos preks, paslaugos ar darbai, jeigu manoma, tiksls j kiekiai;

3)  kainodaros  taisykls,  nustatytos  pagal  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybs  arba  jos galiotos institucijos patvirtint metodik;

4) atsiskaitym ir mokjimo tvarka;

5) prievoli vykdymo terminai;

6) prievoli vykdymo utikrinimas;

7) gin sprendimo tvarka;

8) sutarties nutraukimo tvarka;

9) sutarties galiojimas;

10) jeigu sudaroma preliminarioji sutartis, jai bdingos nuostatos;

11)  subrangovai, subtiekjai ar  subteikjai,  jeigu  vykdant  sutart jie  pasitelkiami, ir  j

keitimo tvarka;

12) darb pirkimo atveju usakovo  nustatyti paties rangovo atliekami pagrindiniai darbai.

8. Pirkimo sutari, sudarom ilgiau kaip 3 metams, termin nustatymo kriterijus ir atvejus, kuriais gali bti sudaromos tokios sutartys, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausyb.

9. Pirkimo sutarties slygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali bti keiiamos, iskyrus tokias pirkimo sutarties slygas, kurias pakeitus nebt paeisti io statymo 3 straipsnyje nustatyti

principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties slyg pakeitimams yra gautas Viej pirkim tarnybos sutikimas. Viej pirkim tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastint

pirkim sudarytos sutarties vert yra maesn kaip 3 000 eur (be pridtins verts mokesio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus maos verts pirkim, kaip numatyta Viej pirkim statymo

18 straipsnio 8 dalyje.

10. Pirkimo sutartis turi bti sudaroma nedelsiant, bet ne anksiau negu pasibaig sutarties

sudarymo atidjimo terminas. Sutarties sudarymo atidjimo terminas yra 15 dien laikotarpis, kuris prasideda nuo praneimo apie sprendim sudaryti pirkimo sutart isiuntimo i perkaniosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir kurio metu negali bti sudaroma pirkimo sutartis.

11. Atidjimo terminas gali bti netaikomas, kai: